1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

bla ble bli blo blu bly blæ blø blå
bra bre bri bro bru bry bræ brø brå
dra dre dri dro dru dry dræ drø drå
fla fle fli flo flu fly flæ flø flå
fra fre fri fro fru fry fræ frø frå
gla gle gli glo glu gly glæ glø
gna gne gni gno gnu gny gnæ
gra gre gri gro gru gry græ grø grå
kla kle kli klo klu kly klæ klø
kna kne kni kno knu kny knæ knø
kra kre kri kro kru kry kræ krø krå
pla ple pli plo plu ply plæ plø
pra pre pri pro pru pry præ prø prå
ska ske ski sko sku sky skæ skø skå
sla sle sli slo slu sly slæ slø slå
sma sme smi smo smu smy smæ smø små
sna sne sni sno snu sny snæ snø
spa spe spi spo spu spy spæ spø spå
sta ste sti sto stu sty stæ stø stå
sva sve svi svo svu svæ svø
tra tre tri tro tru try træ trø trå
tva tve tvi tvu tvæ
vra vre vri vræ vrø vrå